Informatie met betrekking tot duurzaamheid

1. Samenvatting

Open Bank, S.A. (hierna "Openbank" of de "Bank") maakt bij het beheer van deze strategie voor beleggingsportefeuilles (hierna de "Strategie”) gebruik van "Wij beleggen voor jou", waarbij wordt belegd in verschillende beleggingsfondsen. Bij “Wij beleggen voor jou” passen we, naast de traditionele financiële criteria, ook criteria toe die betrekking hebben op milieu en maatschappij. Dit type belegging wordt ook wel "ESG" genoemd, wat staat voor Environmental, Social en Governance. De bedoeling is dus om milieu- of maatschappelijke kenmerken te bevorderen via de beleggingsfondsen waarin de Strategie belegt.

Hoewel duurzaam beleggen niet de doelstelling van de Strategie is, zijn de milieu- of maatschappelijke kenmerken die zij bevordert de volgende:

  • Zorg voor het milieu
  • Maatschappelijke criteria
  • Goed bestuur en bedrijfsethiek: bestuur en ondernemingsgedrag

Via de Strategie wordt belegd in beleggingsfondsen die zich richten op criteria op het vlak van milieu (zoals het tegengaan van klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen of verlies van biodiversiteit), maatschappelijke kenmerken en goed bestuur. Daarom zal 50% van de blootstelling van de strategie bestaan uit beleggingsfondsen die beleggingscriteria gerelateerd aan duurzaamheid bevorderen.

Om de milieu- en maatschappelijke kenmerken van de Strategie te controleren, past Openbank een methodologie toe die is gebaseerd op de analyse van ESG-indicatoren op het niveau van het Beleggingsfonds. De Bank analyseert onder meer de onderliggende elementen van de Strategie. Meer bepaald worden de volgende elementen voor duurzaam en verantwoord beleggen (Socially responsible investing, SRI) onder de loep genomen:

  • Uitsluitingscriteria.
  • Geschillen.
  • Best-in-class-praktijken.
  • Betrokkenheidsactiviteiten.

Openbank heeft een ESG-analysemethode, met haar eigen bestuursindicatoren. Deze indicatoren zijn vooral gericht op aspecten van ondernemingsbestuur en bedrijfsethiek op het vlak van fondsen.

Bovendien heeft de Bank via verschillende externe providers en financiële en ESG-databases toegang tot informatie zoals data, tools en analyses. Zo kan ESG-informatie geïntegreerd worden in het beleggingsproces om aan gedefinieerde criteria te voldoen.

In het geval van deze Strategie wordt het due diligence-beleid toegepast door middel van zowel de beleidslijnen die zijn vastgelegd op het niveau van de Santander Group, als de eigen beleidslijnen en de procedures van Openbank.

Momenteel is het niet mogelijk om activiteiten uit te voeren waarbij beursgenoteerde ondernemingen betrokken zijn, omdat Openbank uitsluitend belegt in beleggingsfondsen van externe entiteiten en de beheerde portefeuilles in geen geval rechtstreekse beleggingen in deze bedrijven bevatten.

Voor het beheer van deze dienst werd geen specifieke benchmark vastgesteld om te meten of de Strategie is afgestemd op de milieu- of maatschappelijke kenmerken die zij bevordert.

2. Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Hoewel dit financiële product milieu- en/of sociale kenmerken bevordert, behoort duurzaam beleggen niet tot de doelstellingen ervan1.

3. Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

De Bank zorgt er via haar besluitvormings- en controlemechanismen voor dat de activa waarin de Strategie belegt, voldoen aan de volgende kenmerken. Daarnaast probeert de Bank ook om deze kenmerken binnen haar actieterrein te bevorderen:

• Zorg voor het milieu: strijd tegen de klimaatverandering (bevordering en/of aanmoediging van hernieuwbare energiebronnen; vermindering van de CO2-uitstoot en broeikasgassen...); bescherming van natuurlijke rijkdommen (bosbouw-, water-, hout- en waterbehandelingsbeleid...); verontreinigings- en afvalbeheer; en andere initiatieven die het milieu kunnen beschermen.

• Maatschappelijke criteria: onder andere, bevordering van het respect voor de mensenrechten en de naleving van de principes van waardig werk; stimulans van de ontwikkeling van de werknemer binnen de onderneming, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak (gelijkheid van vrouwen en mannen, opleiding, gezondheid en veiligheid, beroepsontwikkeling, enz.); en/of controle op of de producten van het bedrijf fysieke of morele schade zouden kunnen veroorzaken. Ondersteuning bij het alfabetiseringsbeleid en programma’s die zich inzetten voor werkgelegenheid, onderwijs en levenskwaliteit (levensverwachting). Initiatieven ter bevordering van de ontwikkeling van achterstandsgebieden worden positief beoordeeld.

• Goed bestuur en bedrijfsethiek: bestuur en gedragsnormen: Er wordt een grondige analyse gemaakt van de kwaliteit van het managementteam om negatieve gebeurtenissen en berichtgeving te beperken die de evolutie van een aandeel op korte termijn kunnen beïnvloeden, zoals ongevallen, stakingen, corruptie en fraude. Binnen het ondernemingsbestuur wordt speciale aandacht besteed aan de samenstelling van de raad, het aantal vrouwen in de raad, de verloning, de controle op en het eigenaarschap van de onderneming en de boekhouding. Er wordt ook rekening gehouden met regelgevingskwaliteit en kwaliteit van de overheidswetgeving, corruptiebestrijding, R&D-uitgaven, politieke stabiliteit, en vrijheid van ondernemerschap en van beleggen.

4. Beleggingsstrategie

Via de Strategie wordt belegd in beleggingsfondsen die zich richten op criteria op het vlak van milieu (zoals het tegengaan van klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen of verlies van biodiversiteit), maatschappelijke kenmerken en goed bestuur. Daarom zal 50% van de blootstelling van de strategie bestaan uit beleggingsfondsen die beleggingscriteria gerelateerd aan duurzaamheid bevorderen.

De beleggingsfondsen waarin de Strategie belegt met het oog op de verwezenlijking van elk van de milieu- of maatschappelijke kenmerken hebben een gemeenschappelijke eigenschap: het feit dat deze rekening houden met criteria gerelateerd aan duurzaamheid overeenkomstig artikel 8 en 9 van de SFDR-verordening, of beleggen in activiteiten die in overeenstemming zijn met de EU-Taxonomieverordening (EU) 2020/852.

Openbank past een methodologie toe die gebaseerd is op de analyse van ESG-indicatoren op het niveau van het Beleggingsfonds. De Bank analyseert onder meer de onderliggende elementen van de Strategie. Meer bepaald worden de analyses voor duurzaam en verantwoord beleggen (SRI) uitgevoerd:

• Analyse van de uitsluitingscriteria: Er wordt nagegaan of de fondsen waarin de Strategie belegt inderdaad bepaalde activiteiten of sectoren uitsluiten voor belegging omdat deze als controversieel worden beschouwd (zoals activiteiten in verband met wapens, tabak, alcohol, enz.). Daarnaast voert Openbank een uitsluitingsanalyse uit in overeenstemming met het Algemene Beleid van Santander Group wat betreft de Defensiesector.

• Geschillenanalyse: Er wordt meer in detail gekeken naar de uitsluitingen die het fonds doorvoert voor bedrijven die niet voldoen aan internationaal erkende normen of voorschriften, zoals die van de OESO, de IAO, de VN of UNICEF. Er wordt ook geanalyseerd of er kritische geschillen zijn vastgesteld.

• Analyse van de best-in-class strategie: Er wordt geanalyseerd welke fondsen beleggen in bedrijven met de beste ESG-rating (bovengemiddelde relatieve rating per sector en regio). Deze fondsen krijgen prioriteit. Bovendien moet op portefeuilleniveau aan een minimale ESG-kwaliteitsbeoordeling worden voldaan.

• Analyse van de engagementsactiviteiten: Er wordt bekeken welke engagementsactiviteiten door het fonds worden uitgevoerd, wat hun specifieke kenmerken zijn, en hoe deze zijn afgestemd op de maatschappelijke- en milieukenmerken van de Strategie en op het engagementbeleid van de Bank.

Deze elementen zijn erop gericht beleggingsfondsen te identificeren die het best zijn voorbereid op de uitdagingen van de toekomst en die beschikken over beleidslijnen en beheersystemen met het grootste potentieel voor een positief effect op de maatschappij en het milieu.

5. Aandeel beleggingen

Het aandeel beleggingen in fondsen die rekening houden met de milieu- of maatschappelijke kenmerken van de Strategie moet ten minste 50% van de totale aantal beleggingen zijn. Deze beleggingen zullen allemaal in categorie 1A vallen, “Aangepast om milieu- of maatschappelijke kenmerken te bevatten”. Via de Strategie worden er namelijk geen van nature uit duurzame beleggingen gedaan.

Tijdens het beheer van de Strategie kunnen deze percentages variëren, zodat de beleggingen in fondsen die rekening houden met de milieu- of maatschappelijke kenmerken, in de meerderheid zijn. Het werkelijke percentage wordt vermeld in de periodieke rapporten. Dit product heeft geen minimale duurzame beleggingsverplichting en de hier vermelde percentages zijn indicatief.

6. Monitoring ecologische of sociale kenmerken

De door de Strategie gepromote milieu- of sociale kenmerken en de duurzaamheidsindicatoren worden gebruikt om de effectieve bevordering van elk van deze milieu- of sociale kenmerken te meten. Om deze kenmerken en indicatoren te monitoren, gebruikt Openbank een ESG-methodologie die is gebaseerd op de analyse van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. De Bank analyseert ook de strategieën voor duurzaam en verantwoord beleggen (SRI), waarop de fondsen die deel uitmaken van de strategie zich baseren (uitsluitingscriteria, analyse van monitoring van internationale normen, best-in-class-strategieën enz.). Dit gebeurt om risico’s te beheren en om mogelijke ongunstige incidenten met een eventuele impact op het rendement van de strategie, te beperken.

Daarnaast monitort en rapporteert het Beleggingscomité het gedrag van de fondsen die ESG-kenmerken bevorderen en zorgt het ervoor dat ze effectief voldoen aan de door Openbank vastgelegde verplichtingen.

7. Methodologieën

Openbank heeft een ESG-methodologie die gebaseerd is op de analyse van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. Deze indicatoren zijn afkomstig van verschillende gegevensverstrekkers. Ze maken een positieve en/of negatieve beoordeling mogelijk van de wijze waarop de Strategie erin slaagt de hierboven vastgestelde milieu- en/of maatschappelijke kenmerken te bevorderen.

Meer bepaald wordt er via deze Strategie belegd in fondsen die ESG-criteria bevorderen. Daarnaast wordt de typische blootstelling van de strategie aan deze producten voor meer dan 50% gecontroleerd. Om te bepalen welke fondsen rekening houden met ESG-criteria, zal het Openbank beleggingscomité rekening houden met de classificatie als artikel 8 of 9, zoals aangegeven in SFDR-verordening en EU Taxonomy Regulation (EU) 2020/852.

8. Databronnen en -verwerking

Om de ESG-analyse en -evaluatie uit te voeren en voor het meten van de naleving van de milieu- of sociale kenmerken die door deze Strategie worden gepromoot, gebruikt Openbank duurzaamheidsindicatoren die zij verkrijgt van verschillende externe leveranciers en financiële en ESG-databases. Deze externe informatie is gebaseerd op informatie gepubliceerd door bedrijven (algemene rapporten, duurzaamheidsrapporten, jaarverslagen), uit gespecialiseerde databanken (overheden, ngo’s, gespecialiseerde modellen) en van de media (zowel wereldwijd als lokaal).

Het evaluatiesysteem maakt het mogelijk om de fondsen te identificeren die het beste presteren op basis van ESG-criteria, en om milieu-, sociale en governance-risico’s actief te beheren.

De Bank heeft een consultant gespecialiseerd in het verwerken en maken van de eigen berekeningen op basis van de indicatoren verkregen van externe leveranciers. Op basis van deze informatie analyseert Openbank de risico’s op het gebied van duurzaamheid en de beleggingsstrategieën van de fondsen.

Daarnaast heeft Openbank procedures om de kwaliteit van ESG-informatieverstrekkers en de continuïteit van de dienstverlening te beoordelen.

9. Methodologische en databeperkingen

Openbank heeft toegang tot informatie zoals data, tools en analyses via verschillende externe providers en financiële en ESG-databases. Hierdoor kan deze ESG-informatie integreren in het beleggingsproces om aan de vastgelegde criteria te voldoen.

Naast toegang tot deze externe aanbieders en financiële en ESG-databases, kan Openbank deze bronnen waar nodig ook aanvullen met analyses uitgevoerd door haar interne afdelingen, evenals met informatie en gegevens die zijn gepubliceerd door de uitgevers waarin zij belegt.

De lezer van de informatie met betrekking tot duurzaamheid voor deze Strategie neemt het volledige risico op zich dat voortvloeit uit elk gebruik dat kan of mag worden genomen met betrekking tot dergelijke informatie. De Bank geeft geen verklaring of garantie, noch expliciet, noch impliciet, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in deze informatie, noch met betrekking tot enige schade die daarmee in verband kan worden gebracht. Het voorgaande zal geen aansprakelijkheid uitsluiten of beperken die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

10. Due diligence

In het geval van deze Strategie wordt het due diligence-beleid toegepast door middel van zowel het beleid dat is vastgelegd op het niveau van de Santander Group, bijvoorbeeld de beleidslijnen op het vlak van verdediging en duurzaamheid, als de eigen beleidslijnen en de procedures van Openbank.

11. Engagementbeleid

De beleggingsstrategieën van de portefeuillebeheerservice die Openbank aan haar klanten aanbiedt, bestaan momenteel uitsluitend uit beleggingsfondsen van derden en in de beheerde portefeuilles zijn in geen geval directe beleggingen in beursgenoteerde bedrijven opgenomen.

Daarom is het momenteel niet mogelijk om betrokkenheidsactiviteiten uit te voeren in de bovengenoemde beursgenoteerde ondernemingen. Openbank analyseert of de fondsen waarin ze belegt engagementactiviteiten uitvoeren, m.a.w. dat er een actieve dialoog en samenwerking is tussen aandeelhouders en hun bedrijven met als doel hun ESG-strategie en -resultaten te verbeteren. Daarnaast wordt geanalyseerd of de aandeelhouders van de bedrijven waarin het fonds belegt, de bevoegdheid hebben om op de algemene vergaderingen te stemmen over de ESG-strategieën van de bedrijven.

In het geval dat Openbank in de toekomst directe beleggingen in beursgenoteerde bedrijven opneemt in de portefeuilles die ze voor haar klanten beheert, zal zij activiteiten met effecten op lange termijn aanmoedigen.

12. Aangewezen referentiebenchmark

Voor het beheer van deze Strategie is geen specifiek benchmark vastgesteld om te meten of de Strategie is afgestemd op de milieu- of maatschappelijke kenmerken die zij bevordert.

1Onder “duurzame beleggingen” worden beleggingen verstaan die worden gedaan in een economische activiteit die bijdraagt aan een milieudoelstelling. Deze worden bijvoorbeeld gemeten aan de hand van sleutelindicatoren voor de efficiëntie van hulpbronnen. Er worden metingen gedaan wat betreft opgewekte energie, hernieuwbare energie, verbruik van grondstoffen, water en bodem, afvalproductie, broeikasgasemissies en impact op de biodiversiteit en de circulaire economie. Onder deze categorie vallen ook beleggingen in een economische activiteit die bijdraagt aan een sociale doelstelling en in het bijzonder elke belegging die bijdraagt aan de bestrijding van ongelijkheid, aan sociale cohesie, de sociale integratie en de verbetering van arbeidsverhoudingen. Daarnaast beschouwen we ook elke belegging in menselijk kapitaal of in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen als duurzame belegging. Deze beleggingen doen geen wezenlijke afbreuk aan een van deze doelstellingen en de begunstigde ondernemingen volgen goede bestuurspraktijken, in het bijzonder met betrekking tot gezonde managementstructuren, relaties met werknemers en vergoeding van relevant personeel. De ondernemingen voldoen ook aan de belastingverplichtingen.