Juridische informatie en klachten

Klachtendienst en klantenservice
 • Klachtendienst en klantenservice
 • Registratie bij de Bank van Spanje
 • Corporate governance en bezoldigingsbeleid
 • Contractinformatie en belangrijke documenten
 • Spaans Koninklijk Besluit Wet Betalingsdiensten
 • Duurzaamheidsbeleid

Telefoonnummer

+31 70 7007516

Om problemen op te lossen of twijfel weg te nemen met een eenvoudig telefoontje.

Service voor incidentenbeheer

0800 029 2008

Als je een oplossing vraagt voor een fout of incident dat de werking van de gecontracteerde producten en diensten beïnvloedt en dat niet het karakter van een schadegeval heeft, streeft OPENBANK ernaar om je binnen 48 werkuren te informeren over de status van je verzoek. Als de geboden oplossing niet aan je eisen voldoet, kun je ook de afdeling Klachtendienst en Klantenservice van Openbank aanschrijven.

Claims- en klantenservice

Wanneer het antwoord van de Incident Management Service niet aan je vereisten voldoet, kun je de Claims- en Klantenservice van Openbank aanschrijven:

Claims en Klantenservice Santander Group
Apartado de Correos 35.250
28080 Madrid (Spanje)
e-mail: santander_reclamaciones@gruposantander.es
Fax: 91 759 48 36
Reglement Klantendienst en Ombudspersoon van de Santander Group

Kantoor van de klantombudsman

José Luis Gómez-Dégano en Ceballos-Zuñiga
Postbus 14019
28080 Madrid
E-mailadres: oficina@defensorcliente.es

Onafhankelijke organisatie waaraan de Santander Group is gelieerd en waar klanten hun klachten kunnen indienen op basis van de Reglement Ombudspersoon.

Zodra de claim is ingediend bij de Klachtendienst en klantenservice of bij de klantombudsman, kan de klant, als het antwoord niet bevredigend is of als hij/zij na minimum één maand vanaf de presentatie van de claim geen antwoord heeft gekregen, contact opnemen met de volgende Klachtendienst van de Financiële Toezichthouders, die overeenstemt met het onderwerp in kwestie:

Klachtendienst van de Bank van Spanje

Adres:
Calle Alcalá 48, 28014 Madrid
Toegang tot het virtuele kantoor van de Bank van Spanje (in het Spaans)

Klantenservicekantoor voor Beleggers van de Nationale Beurscommissie

Adres:
Calle Edison 4, 28006 Madrid
Formulier Nationale Beurscommissie (in het Spaans)

Alvorens een beroep op deze diensten te doen, vereist de regelgeving dat de klant kan aantonen dat hij/zij zich eerst tot de Afdeling Klantenservice of het Bureau van de Ombudsman van de Klant heeft gericht, die zal handelen met volledige autonomie ten aanzien van de criteria en richtlijnen die moeten worden toegepast bij de uitoefening van hun functies.

Klachtenformulier

Klachtenformulieren zijn beschikbaar voor klanten op het kantoor van Openbank. Het adres is:
Plaza Santa Bárbara 2, 28004 Madrid, Spanje
28046 - Madrid
Telefoonnummer voor service inzake incidenten: +34 900 22 32 42

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende de oplossing van online geschillen in consumentenzaken, wordt de link naar het door de Europese Commissie geschillenbeslechtingsplatform voor de oplossing van online geschillen hieronder toegevoegd: Consumenten kunnen hierop een beroep kunnen doen om discrepanties of geschillen met betrekking tot online geleverde diensten op te lossen http://ec.europa.eu/odr

Regeling die verordent

Raadpleeg de regelgeving gepubliceerd door de Bank van Spanje in het Portaal voor bankklanten (in het Spaans).

OPEN BANK S.A. is een bank die geregistreerd staat in het Banks and Bankers Registry van de Bank of Spain (Handelsregister van Madrid, folie 202, deel 5308, pagina M-87030)

 • Hoofdkantoor: Plaza Santa Bárbara 2, 28004 Madrid, Spanje
 • Telefoonnummer: +31 70 7007 516
 • E-mailadres: info@openbank.com
 • Comerciële naam: Openbank
 • C.I.F.: A-28021079
 • Naam: OPEN BANK S.A.
 • Code van bankinstelling: 0073

De activiteiten van Openbank worden onder meer gecontroleerd door de volgende entiteiten::

 • Spaanse centrale bank
 • Nationale commissie voor de aandelenmarkt (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV)
 • PriceWaterhouseCoopers, SL (Externe audit)
 • Banco Santander SA (Interne audit)
 • Rijksdienst voor de Belastingdienst (Openbare Belastingdienst)
 • Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INSS)

OPEN BANK, S.A. Openbank maakt deel uit van het Depositogarantiefonds van kredietinstellingen

Aandeelhoudersstructuur

Naam van de aandeelhouderAantal AandelenPercentage
Banco Santander, SA.172.782.81899,999994212%
Cántabro Catalana de
Inversiones, SA.
100,000005788%

Je kunt deze informatie hier ook downloaden.

1. Informatie voor het afnemen van producten en diensten

Contractuele informatie

Overeenkomst voor dienstverlening aan particulieren (versie 1.2022)

Privacybeleid (versie 1.2022)

Wijzigingen in precontractuele informatiedocumenten

Lijst van meest gebruikte diensten met betrekking tot een betaalrekening

Depositogarantiefonds

Raadpleeg het document hier

Mifid II

MiFID-informatieprospectus (versie 1.2022)

Jaarlijkse publicatie over de belangrijkste tussenpersonen en over de kwaliteit van de verkregen uitvoering - Boekjaar 2021

Jaarlijkse publicatie over de belangrijkste tussenpersonen en over de kwaliteit van de verkregen uitvoering - Boekjaar 2022

Jaarlijkse publicatie over de belangrijkste tussenpersonen en over de kwaliteit van de verkregen uitvoering - Boekjaar 2023

Beleid voor de beste handhaving van orders en selectie van tussenpersonen

CRS-/FATCA-formulier

Om te voldoen aan de CRS- en FATCA-normen, moet het volgende document worden ingevuld:

CRS/FATCA-verklaring voor natuurlijke personen

Documenten voor testamentbeheer

Verwerking van de testamentaire beschikking

Aanvraag voor het certificaat van eigendomsbelang

Verzoek tot eigendomsoverdracht

2. Commissies en rentevoeten

Informatie over aangerekende of aangeboden commissies en rentevoeten

Driemaandelijkse wordt informatie gepubliceerd over aangerekende of aangeboden commissies en rentevoeten voor de meest uitgevoerde transacties en het klantenprofiel dat het meeste voorkomt. Dit gaat over transacties van natuurlijke personen gedurende het kalenderkwartaal voorafgaand aan de publicatie.

Bijlage 1 bij Circulaire 5/2012 van 27 juni van de Bank van Spanje aan kredietinstellingen en betalingsdienstaanbieders, over de transparantie van bankdiensten en de verantwoordelijkheid bij het verstrekken van leningen door OPEN BANK, S.A. (Document in het Spaans.)

Informatie over de ontvangen korting en afwikkelingsvergoedingen

Circulaire 1/2015 van 24 maart van de Bank van Spanje aan betalingsdienstaanbieders, over de ontvangen korting en afwikkelingsvergoedingen. De informatie over de in elk kalenderkwartaal verrichte transacties wordt gepubliceerd. Bekijk de informatie (in het Spaans).

Commissies voor transacties met betrekking tot effecten en beleggingsfondsen, en voor de aan- of verkoop van valuta tegen de euro, geldend voor transacties van minder dan € 3.000.

Raadpleeg het document hier.

Prospectus van de tarieven voor transacties en diensten op de effectenmarkt

Raadpleeg de informatie over de tarieven die gelden sinds 17-05-2022 hier.

3. OPEN-kortingen

Algemene voorwaarden OPEN-kortingen

Met de inwerkingtreding van het Spaanse Koninklijk Besluit 19/2018, van 23 november, betreffende betalingsdiensten en andere dringende maatregelen voor financiële zaken, dat Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de Spaanse interne markt op nationaal niveau implementeert, maken wij bij Openbank, als aanbieder van betalingsdiensten en rekeningbeheerder, en onder gemeenschappelijke en veilige open standaarden geïntegreerd via een voor dit doel vastgestelde interface, communicatie mogelijk met aanbieders van betalingsinitiatiediensten (PIS) en aanbieders die toegangsdiensten verlenen tot rekeninginformatie (AIS), onder andere via de bepalingen die zijn vastgesteld in de regelgeving.

Derden hebben via deze weg toegang tot de interface. (document in het Spaans)

In geval van problemen met de toegang tot de interface is het volgende e-mailadres beschikbaar: psd2.sandbox.soporte@redsys.es.

Raadpleeg hier de kwartaalstatistieken over de prestaties en beschikbaarheid van API's en de interface die gebruikers van betalingsdiensten gebruiken.

Informatie over duurzaamheid in de financiële sector

Informatie over de beleidslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s en compensaties met betrekking tot de openbaarmakingsverplichtingen die vastgesteld zijn in Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende de informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector, die per 10 maart 2021 van kracht is.

Raadpleeg de informatie hier.

Verklaring over due-diligence-beleid met betrekking tot de belangrijkste negatieve incidenten inzake duurzaamheidsfactoren

Raadpleeg de informatie hier.

Beleid voor langetermijnbetrokkenheid

In overeenstemming met de bepalingen van het huidige regelgevingskader wordt in het Beleid voor langetermijnbetrokkenheid uiteengezet hoe Openbank, als entiteit die portefeuillebeheerdiensten verleent, haar betrokkenheid bij beursgenoteerde ondernemingen als aandeelhouder of aandeelhoudersbeheerder integreert in haar beleggingsbeleid.

Raadpleeg het beleid hier.

Precontractuele informatie voor de service voor portefeuillebeheer op discretionele basis
Informatie vooraf over de manier waarop de dienst voor portefeuillebeheer onder andere milieu- of sociale kenmerken bevordert.

Raadpleeg de informatie hier.

Informatie met betrekking tot duurzaamheid

Informatie over de bevordering van milieu- of maatschappelijke kenmerken en de methodes die worden gebruikt om deze te evalueren, meten en monitoren. Deze evaluatie, meting en monitoring wordt ook toegepast op: hun informatiebronnen; de selectiecriteria met betrekking tot de onderliggende activa; en indicatoren om de milieu- of maatschappelijke kenmerken of het algehele effect van de strategieën die deel uitmaken van de service voor portefeuillebeheer, te meten in termen van duurzaamheid .

Raadpleeg de informatie hier.