Juridische kennisgeving en gebruiksvoorwaarden

1. DOELSTELLING EN ALGEMENE INFORMATIE

Open Bank, S.A. (hierna “OPENBANK”) met Spaans belastingnr. A-28021079, geregistreerd in het Handelsregister Madrid, Deel 5308, Folie 202, Blad: M - 87030, en in de Spaanse Centrale Bank onder registratienummer 0073 met maatschappelijke zetel te Plaza Santa Bárbara 2, 28004 Madrid, Spanje en met e-mailadres info@openbank.com. OPENBANK biedt internetgebruikers deze website https://www.openbank.nl (hierna de “Website” genoemd). Deze Website is gecreëerd door OPENBANK om zowel klanten als niet-klanten te informeren over haar financiële producten en diensten.

In het openbare gedeelte van de Website kunnen zowel klanten als niet-klanten informatie verkrijgen en door OPENBANK aangeboden producten en diensten aanvragen en afsluiten.

Bij het inloggen op de Website kunnen klanten alle transacties uitvoeren die betrekking hebben op producten en diensten van OPENBANK, evenals die met betrekking tot hun persoonsgegevens en communicatie, zowel informatief als commercieel, en de producten die zij hebben gecontracteerd. De toegang tot en het gebruik van de Website wordt beheerd door deze algemene gebruiksvoorwaarden, evenals door ons privacy- en cookiebeleid, die de gebruiker aanvaardt en zich ertoe verbindt na te leven bij de toegang tot en/of het gebruik van de diensten ervan.

De toegang tot de Website is vrijwillig en zonder kosten voor de gebruiker en degenen die er toegang toe krijgen worden beschouwd als gebruiker, waarbij deze “Algemene Gebruiksvoorwaarden” worden aanvaard door hun loutere aanwezigheid op de website https://www.openbank.nl, zonder afbreuk te doen aan de specifieke voorwaarden die erin kunnen worden gevonden en die voorrang hebben op de hierin opgenomen voorwaarden. Daarom moet het zorgvuldig worden gelezen voordat je enige actie onderneemt.

2. DEFINITIES

Website: Pagina’s gehost onder het domein https://www.openbank.nl.

Gebruiker: Dit is elke natuurlijke of rechtspersoon die de website bezoekt of direct of indirect gebruikmaakt van de website, die gebonden zal zijn enkel door zijn toegang tot en het gebruik van deze algemene voorwaarden van de dienst. Het zijn particuliere gebruikers, bedrijven, ondernemingen, natuurlijke personen of rechtspersonen of andere instellingen (hierna “Personen” genoemd). OPENBANK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de toegang van Personen in rechtsgebieden waar dit gebruik in strijd is met de wet- of regelgeving.

Geregistreerde gebruiker: Dit zijn alle personen die naar behoren zijn geregistreerd op de website van https://www.openbank.nl.

Klant of Gebruiker: de geregistreerde gebruiker die een product en/of dienst van OPENBANK op de Website afsluit. Om producten of diensten af te sluiten, moet de gebruiker het privacy beleid van OPENBANK accepteren, evenals de algemene voorwaarden voor het afsluiten van het specifieke gekozen product.

Product of dienst: elk type product en/of dienst die aangeboden wordt via de Website en die een correct geregistreerde gebruiker kan verwerven en/of gebruiken. Het Account https://www.openbank.nl is gratis toegankelijk en te bezoeken voor alle internetgebruikers.

3. REGISTREREN OP DE WEBISTE

Indien, als gevolg van de registratie, de Gebruiker een toegangscode verstrekt heeft gekregen om toegang te krijgen, verbindt hij of zij zich ertoe om er zorgvuldig gebruik van te maken en het in strikte geheimhouding te bewaren. De geregistreerde gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de goede bewaring en strikte geheimhouding van eventuele toegangscodes, toegangsgegevens of andere elementen die door OPENBANK worden verstrekt en verbindt zich ertoe het gebruik ervan niet tijdelijk of permanent over te dragen aan derden.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor onrechtmatig gebruik van de diensten door onrechtmatige derden met behulp van een toegangscode die OPENBANK aan de geregistreerde gebruiker heeft verstrekt. Daarnaast betekent identificatie en verificatie met een gebruikersnaam en toegangscode dat de geregistreerde gebruiker de eigenaar is van een dergelijke gebruikersnaam en toegangscode en als enige verantwoordelijk is voor de handelingen die worden uitgevoerd met en via die toegang tot de diensten van de Website.

Het valt onder de onherroepelijke verplichting van de geregistreerde gebruiker om de beheerders van OPENBANK onmiddellijk schriftelijk via een e-mail aan info@openbank.com op de hoogte te stellen van elk feit dat misbruik van codes en/of elektronische handtekeningen toelaat of kan toelaten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) diefstal, verlies en andere soortgelijke omstandigheden. Indien dergelijke gebeurtenissen niet op betrouwbare wijze schriftelijk aan OPENBANK worden gemeld onder de hierboven vermelde voorwaarden, zal OPENBANK worden vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het oneigenlijk, frauduleus, vals of oneerlijk gebruik van dergelijke codes en elektronische handtekeningen.

4. GEBRUIK VAN DE DIENST

OPENBANK stelt via het Account producten, specifieke diensten, aanbiedingen, promoties enz. ter beschikking van de gebruiker.

Om het afsluiten van producten en/of de toegang tot diensten die rechtstreeks op de Website worden aangeboden mogelijk te maken, moet de Gebruiker vooraf het privacybeleid en de bijbehorende specifieke algemene contractvoorwaarden aanvaarden.

5. RECHT VAN UITSLUITING

OPENBANK behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te weigeren aan die Gebruikers die zich niet houden aan deze algemene gebruiksvoorwaarden of aan de specifieke voorwaarden die, waar van toepassing, worden vermeld.

6. AFSLUITEN VAN EEN CONTRACT

Werking en proces voor het aanvragen van producten en/of toegang te krijgen tot diensten van de Website:

De Gebruikers die de Website bezoeken en zich voor de eerste keer als Klant willen registreren (“Nieuwe Klanten”) moeten het registratieformulier invullen en zich op betrouwbare wijze identificeren via een van de verschillende alternatieven die OPENBANK hiervoor biedt, het contract van OPENBANK voor het verlenen van Diensten aan Particulieren op elektronische wijze ondertekenen en nadat het elektronische ondertekeningsproces is voltooid, de aanvullende documentatie bijvoegen die nodig is voor de registratie, namelijk het relevante identiteitsbewijs (Burgerservicenummer) evenals een document dat, indien van toepassing, de arbeidsactiviteit certificeert.

Als de Gebruikers die toegang hebben tot de Website al Klanten zijn, kunnen ze toegang krijgen tot het privégedeelte van de Website door zich te identificeren met hun identiteitsdocument (ondersteunend document) en hun toegangscode. Daar zullen zij hun producten kunnen bekijken en bewerkingen kunnen uitvoeren of nieuwe producten uit de OPENBANK-catalogus kunnen afsluiten.

7. PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN

Contractueel en operationeel beheer van de volgende producten:

  1. Deposito-producten: Betaalrekeningen en Spaarrekeningen.
  2. Betaalpassen: debit- en prepaidbetaalpassen.
  3. Beleggingen: We verkopen producten van derden, zoals beleggingsfondsen, verzekeringen, aandelen, ETF’s (verhandelde fondsen) en futures.

Operativa sobre los siguientes servicios:

  1. Bankafschriften, externe en ondersteunende documenten, inclusief belastinginformatie.
  2. Saldo’s en transacties van een product.
  3. Persoonlijke gegevens.
  4. Toegangscode.
  5. Trading service gerelateerd aan de broker.
  6. Waarschuwingen en meldingen voor klanten.

8. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

In geval de Website niet toegankelijk is zal OPENBANK alle acties ondernemen om dit te corrigeren, maar garandeert niet de afwezigheid van fouten of de absolute en voortdurende beschikbaarheid van de Website, die door onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden kan worden beïnvloed. OPENBANK aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid vanwege fouten of weglatingen in de informatie op de pagina’s van deze website.

OPENBANK is, voor zover toegestaan door de huidige wetgeving, niet verantwoordelijk voor de schade die gebruikers kunnen lijden als gevolg van hun toegang tot of gebruik van de Website, noch voor de schade die kan worden toegebracht aan de computerapparatuur van de gebruiker of de bestanden of gegevens die daarin zijn opgeslagen als gevolg van een virus of enige vorm van malware, noch voor het oneigenlijke gebruik van de computer van de gebruiker of toegang tot het Account met ongepaste tools.

Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor hun gedrag bij het raadplegen van de informatie op de Website tijdens het navigeren en daarna.

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de inhoud die OPENBANK ter beschikking stelt, al dan niet geproduceerd door OPENBANK of gepubliceerd onder haar naam, om activiteiten te ontwikkelen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde. Degenen die de Website bezoeken moeten zich houden aan de toepasselijke wetgeving, ethische of gedragscodes en de algemene regels voor het gebruik van de website. Op grond hiervan dienen zij zich zonder beperking te onthouden van gedragingen die:

(a) de grondrechten en de grondwettelijk erkende openbare vrijheden in internationale verdragen en de rest van het rechtssysteem schenden, denigreren of bedreigen;

(b) aanzetten tot criminele, denigrerende, lasterlijke, oneerbare of gewelddadige acties of die tegen de wet, moraal en algemeen aanvaarde goede praktijken of de openbare orde ingaan;

(c) discriminerende acties, opvattingen of ideeën op basis van geslacht, ras, religie, geloof, overtuiging, leeftijd of omstandigheden uitlokken, aanzetten of bevorderen;

(d) criminele, gewelddadige, pornografische of vernederende berichten bevatten, of in het algemeen die tegen de wet, moraal en algemeen aanvaarde goede praktijken of openbare orde ingaan;

(e) een onaanvaardbare staat van angst of vrees uitlokken of kunnen uitlokken;

(f) die aanzetten tot praktijken die gevaarlijk, riskant of schadelijk zijn voor de gezondheid en het psychologisch evenwicht of die dergelijke praktijken uitlokken;

(g) onjuist, dubbelzinnig, onnauwkeurig, overdreven of geïmproviseerd zijn, zodat ze kunnen misleiden over hun onderwerp of over de intenties of doeleinden van degene die ze mededeelt;

(h) worden beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten die toebehoren aan derden, zonder dat de Gebruiker eerder van zijn eigenaars de noodzakelijke toestemming heeft verkregen voor het gebruik dat hij of zij voornemens is te doen;

(i) de bedrijfsgeheimen van derden schenden;

(j) in strijd zijn met het recht op eer, persoonlijke en familieprivacy of het imago van personen;

(k) de regels inzake geheimhouding van communicatie schenden;

(l) onwettige, misleidende of oneerlijke reclame bevatten en in het algemeen een vorm van oneerlijke concurrentie zijn;

(m) die vanwege hun eigenschappen (zoals formaat, uitbreiding enz.) moeilijkheden veroorzaken bij de normale werking van de dienst of die niet voldoen aan de technische vereisten of specificaties die zijn vastgesteld voor toegang tot de website, of die op enigerlei wijze de website of de diensten ervan kunnen beschadigen, uitschakelen of verslechteren of het normale gebruik van de dienst door andere gebruikers verhinderen. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die OPENBANK mocht lijden als gevolg van het overtreden van een van de hierin genoemde verplichtingen.

OPENBANK behoudt zich het recht voor om de inhoud bij te werken wanneer zij dit nodig acht, deze te verwijderen, tijdelijk of definitief te beperken of de toegang tot de website te verhinderen, alsook om de toegang tot de website te weigeren aan gebruikers die de inhoud ervan misbruiken en/of de in deze gebruiksvoorwaarden vermelde voorwaarden schenden, zonder dat dit recht geeft op schadevergoeding of restitutie voor de gebruiker die de toegang wordt geweigerd.

De Gebruiker kan op deze website links vinden naar andere websites die worden beheerd door derden. OPENBANK heeft niet de bevoegdheid om de inhoud van andere websites waarnaar vanuit dit Account wordt verwezen, te controleren. OPENBANK aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig aspect met betrekking tot deze websites van derden waaraan zij eventueel is gelinkt, noch garandeert OPENBANK dat dergelijke links vrij zijn van virussen of andere elementen die schade kunnen toebrengen aan de computersystemen of bestanden van de gebruiker.

Elk gebruik van een link of toegang tot een niet-gepatenteerde website is voor keuze en op eigen risico van de gebruiker. OPENBANK beveelt geen enkele informatie aan of garandeert geen enkele informatie verkregen door of via een link, noch is OPENBANK aansprakelijk voor verliezen, claims of schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van een link, of van de informatie verkregen via een link, met inbegrip van andere links of websites, voor enige onderbreking van de dienst of toegang, of voor de poging tot gebruik of misbruik van een link, zowel bij de toegang tot de website als bij de toegang tot informatie van andere websites vanaf deze website.

Evenmin aanvaardt zij enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derde partijen die links naar deze website kunnen bevatten of ernaar verwijzen, met inbegrip van meningen op de website www.openbank.nl die de gebruikers van genoemde websites zou kunnen misleiden over de diensten van OPENBANK.

10. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De gehele Website valt onder nationale, communautaire en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat alle merken, handelsnamen of onderscheidingstekens, alsook alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de inhoud en/of andere elementen die in de website zijn opgenomen, de exclusieve eigendom zijn van OPENBANK en/of derden, die het exclusieve recht hebben deze te gebruiken. In geen geval zal toegang tot de Website enige vorm van afstand, overdracht, licentie of overdracht van alle of een deel van deze rechten inhouden, tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief iconografische en fotografische afbeeldingen. De reproductie van alle of een deel van de inhoud van deze Website in welk medium dan ook is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OPENBANK.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de Spaanse wetgeving en elk geschil dat zou kunnen rijzen over de toepassing, naleving of interpretatie van deze voorwaarden zal worden beslecht door de uitdrukkelijke aanvaarding door beide partijen van de rechtbanken en tribunalen van de stad Madrid. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de Gebruiker of de betrokkene om procedures aan te spannen voor de rechtbanken of gegevensbeschermingsautoriteiten van hun gewone verblijfplaats, indien van toepassing.

12. AANPASSINGEN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

OPENBANK behoudt zich het recht voor om de wijzigingen aan te brengen in het Account die zij noodzakelijk acht en de daarin vervatte informatie en de configuratie-, presentatie- en toegangsvoorwaarden bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

Toegang tot of gebruik van de Website na updates van deze Gebruiksvoorwaarden wordt aangemerkt als acceptatie van de bijgewerkte versie ervan. Gebruikers die deze Gebruiksvoorwaarden of de daaropvolgende updates niet accepteren, hebben geen toegang tot de Website en kunnen deze niet gebruiken.

Uw webbrowser kan een kopie van deze pagina in de cache genereren, zodat de pagina’s die door je browser worden weergegeven niet overeenkomen met de meest actuele pagina’s, maar met de pagina’s die in de cache zijn opgeslagen. Om deze problemen te voorkomen, raden wij je aan het Account vanuit de browser te verversen wanneer je OPENBANK opent.

13. GEGEVENSBESCHERMING EN COOKIEBELEID

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van de Website. Door de toegang tot en het gebruik van de Website aanvaardt de Gebruiker dat OPENBANK verantwoordelijk is voor de verwerking, de verzameling, de behandeling en het gebruik van zijn persoonsgegevens waartoe wij toegang hebben als gevolg van zijn gebruik van de Website, of dat je, als Gebruiker, ons verstrekt, in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbescherming en met het oog op het beheer van de goede werking van de Website en om je onze producten en diensten aan te bieden. Lees ons gegevensbeschermingsbeleid en cookiebeleid aandachtig door om meer informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die zullen worden verzameld en verwerkt, evenals de doeleinden van deze verwerking en de rechten waarop je ze kunt uitoefenen als dat nodig zou zijn.